תמר פטרוליום קשרי משקיעים


דלקד ונובל הסבו את הסכמי ייצוא הגז תמר-דולפינוס לשותפי תמר+את הסכם לוויתן-דולפינוס לשותפי לוויתן, נחתמו מ.הבנות

P1185958-00