תמר פטרוליום קשרי משקיעים


תחודש הפקת הגז הטבעי ממאגר תמר