תמר פטרוליום קשרי משקיעים


שינוי החזקות ב"ע/נ.משרה-נובל אנרגי' מדיטרניאן לימיטד

קרא עוד